Semalt hünärmeni, 2017-nji ýyl üçin SEO gurallarynyň 6 möhüm görnüşini kesgitleýär

Sanly marketing strategiýasynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin dürli gurallary ulanyp bilersiňiz. Bu gurallar mazmunyňyzyň hilini gözden geçirmäge, marketing meýilnamasyny düzmäge we beýleki zatlaryň arasyndaky baglanyşyklary dolandyrmaga kömek edip biler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Frank Abagnale, bu ýerde 2017-nji ýylda üstünlikli marketing kampaniýalaryny geçirmek üçin zerur SEO gurallarynyň görnüşlerine göz aýlaýar .

SEO gurallarynyň görnüşleri

SEO gurallarynyň ulanyp boljak alty esasy görnüşi bar, köpüsi birnäçe işi ýerine ýetirýär. Käbirleri mugt. Başgalar üçin pul tölemeli we beýlekiler freemium SEO gurallary hökmünde kategoriýalara bölünip bilner. Olaryň hemmesi marketingiňizi gowulaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar:

1. Tehniki SEO gurallary

Bular sahypaňyzyň arka tarapyny öwrenmäge, nähili işleýändigini görmäge we düzetmeli meseleleriňizi tapmaga kömek edýär. Tehniki gurallar giň gerime eýe bolup, sahypaňyzy has SEO dostlukly etmäge kömek etjek ähli tegelek tehniki gural ýok.

Tehniki SEO gurallary tehniki SEO barlaglaryny, tehniki baglanyşyk derňewini, web sahypasynyň synaglaryny, sözbaşy jogap kodlaryny we XML sahypa kartasyny barlap biler.

2. Reýting gurallary

Marketing strategiýany düzeniňizde, belli bir ölçegde nirede ýerleşýändigiňizi bilmelisiňiz. Ine, reýting gurallary girýär. Sahypaňyzyň häzirki wagtda açar sözler we arka baglanyşyklar ýaly birnäçe ölçeg üçin nirededigini görkezýär.

Bu maglumatlar bilen, marketing işleriňiziň üstünligini ýa-da şowsuzlygyny synlanyňyzda strategiýa we tertipleşdirip bilersiňiz.

3. Açar söz derňew gurallary

Açar sözler üçin gowy tertipläp bilýän bolsaňyz, bu siziň işiňiz bilen baglanyşykly talaplary ýazýan müşderileriň web sahypalaryňyza gönükdirilmeginiň has ähtimaldygyny aňladýar.

Açar söz gurallary, dürli gözleg motorlarynda adalganyň näçe gezek gözlenýändigi barada maglumatlary berýär. Maglumatlary düşündirip, haýsy açar sözleriň işiňiziň organiki gözleg netijelerinde has gowy işlemegine kömek edip biljekdigini kesgitläp bilersiňiz.

4. Mazmunyň täsir ediş gurallary

SEO ýerine ýetirişiňizde mazmun möhümdir. Mazmunyň täsir ediş gurallary mazmunyň hiline ýerlikliligi, okalmagy we gözleg motorlary üçin optimizasiýa ýaly faktorlara esaslanýar.

Şeýle hem bu gurallar mazmun ideýalaryny tapmaga we sahypaňyzyň abraýyny ýokarlandyrjak mazmun strategiýasyny döretmäge kömek edýär, şol bir wagtyň özünde SEO-nyň has gowy öndürijiligini gazanýar.

5. Baglanyş gurallary

Hiç haçan baglanyşyklardan ýüz öwürmeli bolmagyňyz mümkin, Google-yň Pingwin algoritmi size jeza berse, käbir baglanyşyklary aýyrmaly bolarsyňyz. Bu siziň köp wagtyňyzy alyp biler.

Şeýle hem, negatiw SEO hüjümi täsir eden bolsa ýa-da mazmunyňyz reýtingiňize ýaramaz täsir edip biljek käbir saýtlar bilen baglanyşykly bolsa, baglanyşyklary aýryp bilersiňiz. Google-yň gowy kitaplarynda galyp, hasyl alarsyňyz.

6. Gurluşyk gurallary

Google baglanyşyk binasyna garşy bolsa-da, reýtingiňize kömek edip bilerler. Sebäbi baglanyşyklar, Google-a sahypaňyzyň ygtybarlydygyny ýa-da käbir açar sözler ýa-da mowzuklar barada ygtybarlydygyny kesgitlemäge kömek edýän täsirli reýting faktorlarynyň arasynda.

Dogry ýerine ýetirseňiz, baglanyşyk binasy iki tarap üçinem ägirt uly ähmiýete eýe bolmaly, biri hil mazmunynyň baýlygyny alýar, beýlekisi belli bir ugurda ygtyýarlyk hökmünde öz sahypasy barada habardarlygy ýokarlandyrýar.

mass gmail